plpl

Polityka prywatności

Zakład Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN przywiązuje szczególną wagę do poszanowania prywatności osób współpracujących i korespondujących z nami, a także osób odwiedzających stronę https://www.psb.pan.krakow.pl, jak też ochrony danych osobowych pozyskiwanych przez Zakład Polskiego Słownika Biograficznego. Chcemy, aby każda osoba dokładnie wiedziała, jakie dane pozyskujemy i w jaki sposób oraz jak można chronić swoją prywatność.

Podstawy prawne przetwarzania danych osobowych

1. Administratorem danych osobowych, czyli podmiotem, który decyduje o sposobie i celu przetwarzania danych osobowych zbieranych za pośrednictwem strony internetowej https://www.psb.pan.krakow.pl/, a także danych przekazywanych nam w inny sposób, jest Zakład Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN, ul. Sławkowska 17, 31-016 Kraków, reprezentowany przez Dyrektora IH PAN. Administratorem danych osobowych mogą być również firmy zewnętrzne, z którymi współpracuje IH PAN na podstawie podpisanych umów powierzenia przetwarzania danych osobowych.

2. Dane osobowe są przetwarzane zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych (dalej: RODO) oraz Ustawą z 10 maja 2018 r. o ochronie danych osobowych (Dz.U. 2018 poz. 1000).

3. Zgodnie z art. 37 RODO Administrator Danych Osobowych wyznaczył Inspektora Ochrony Danych Osobowych, z którym można skontaktować się pisemnie za pomocą poczty tradycyjnej lub drogą e-mailową pod adresem: iodo@ihpan.edu.pl. Inspektor udzieli odpowiedzi na pytania dotyczące przetwarzania Twoich danych osobowych w IH PAN.

4. Twoje dane osobowe mogą być przetwarzane, jeśli wyraziłeś/-aś na to zgodę i jeżeli jest to niezbędne dla zrealizowania uprawnienia lub spełnienia obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub wypełnienia prawnie usprawiedliwionych celów realizowanych przez IH PAN.

5. Twoje dane osobowe zostały przekazane IH PAN dobrowolnie.

6. Posiadasz prawo dostępu do treści swoich danych oraz ich poprawiania. Na podstawie art. 13–18 RODO możesz zażądać uzupełnienia, uaktualnienia, sprostowania danych osobowych, czasowego lub stałego wstrzymania ich przetwarzania lub ich usunięcia („prawo do bycia zapomnianym”), jeżeli są one niekompletne, nieaktualne, nieprawdziwe lub zostały zebrane z naruszeniem ustawy, albo są już zbędne do realizacji celu, dla którego zostały zebrane. Wzory wniosków znajdziesz na stronie: https://ihpan.edu.pl/o-instytucie/ochrona-danych-osobowych/

7. Zgodnie z art. 20 RODO posiadasz prawo do przeniesienia danych osobowych, o ile jednak jest to technicznie możliwe.

8. Na podstawie art. 21 RODO posiadasz prawo do wniesienia pisemnego sprzeciwu – z przyczyn związanych ze szczególną sytuacją – wobec przetwarzania danych osobowych.

9. Posiadasz prawo do wniesienia skargi na Administratora Danych Osobowych, którym jest IH PAN, do organu nadzorczego, jakim jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych.

10. W prowadzonym procesie rekrutacji na wybrane stanowiska mamy prawo żądać podania danych zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej z dnia 10 grudnia 2018 r. w sprawie dokumentacji pracowniczej (Dz.U. 2018 poz. 2369 z późniejszymi zmianami).

Rodzaj i cel przetwarzania danych osobowych

1. Gdy kontaktujesz się z nami za pomocą telefonu, poczty elektronicznej, faksu lub listownie i przekazujesz nam swoje dane osobowe: imię, nazwisko, adres e-mail, adres do korespondencji, numer telefonu i inne, dane te są gromadzone i przetwarzane zgodnie z celem, dla którego zostały nam przekazane, tj. m.in.:
– w celu prowadzenia dalszej korespondencji,
– w celu udzielenia odpowiedzi na skierowane do nas pytanie,
– w celu przyjęcia i realizacji zlecenia,
– w celu przyjęcia i realizacji umowy,
– w celu prowadzenia rekrutacji,
– w celu prowadzenia rekrutacji do Szkoły Doktorskiej Anthropos Instytutów Polskiej Akademii Nauk,
– w celu przeprowadzenia procedur nadania stopnia doktora, doktora habilitowanego i profesora,
– w celu prowadzonej przez IH PAN działalności wydawniczej,
– w celu prowadzonej przez IH PAN działalności naukowej i badawczej.

2. Podczas Twojej wizyty na naszej stronie https://psb.pan.krakow.pl nasze serwery automatycznie zapisują logi systemowe – anonimowe informacje, takie jak: czas wizyty na stronie, adres URL, dane przeglądarki, dane komputera itp.

3. Zebrane logi przechowywane są przez czas nieokreślony jako materiał pomocniczy służący do administrowania serwerem, a informacje w nich zawarte nie są ujawniane nikomu poza osobami upoważnionymi do administrowania serwerem oraz siecią IH PAN.

4. Przechowywane są ponadto dane wprowadzone w ramach profili utworzonych dla pracowników na stronie IH PAN.

Przechowywanie danych osobowych

1. Wszystkie dane osobowe przekazane nam przez Ciebie będą przechowywane w IH PAN przez okres wynikający z przepisów prawa albo wymagany dla celów, do jakich zostały zebrane lub do momentu, w którym zażądasz od nas usunięcia tych informacji.

2. Dane nie stanowiące wartości archiwalnej będą usuwane z systemu, a dane przetwarzane manualnie będą niszczone w sposób zapewniający, że nie dostaną się w posiadanie osób nieupoważnionych.

Zabezpieczenie danych osobowych

Wdrożyliśmy ogólnie przyjęte standardy bezpieczeństwa technicznego i organizacyjnego, spełniające wymagania polskiego i europejskiego prawa, aby chronić dane osobowe i informacje przed ich utratą, niewłaściwym wykorzystaniem, zmianą i zniszczeniem. W szczególności zapewniamy przestrzeganie stosownych zobowiązań do zachowania poufności oraz technicznych i organizacyjnych środków bezpieczeństwa, aby zapobiec nieuprawnionemu i niezgodnemu z prawem ujawnianiu i przetwarzaniu informacji i danych o osobie. Dostęp do danych osobowych przetwarzanych w IH PAN mają wyłącznie upoważnieni pracownicy, każdy w zakresie swoich kompetencji oraz redakcje czasopism w zakresie przygotowywania i realizacji procesów wydawniczych.

Wykorzystanie „ciasteczek” (cookies)

1. Strona https://www.psb.pan.krakow.pl/ wykorzystuje „ciasteczka” (cookies). Cookies nie służą identyfikacji użytkowników i na ich podstawie nie jest ustalana czyjakolwiek tożsamość.

2. Pliki cookies stanowią dane informatyczne, w szczególności pliki tekstowe, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika serwisu i przeznaczone są do korzystania ze stron internetowych serwisu. Cookies zazwyczaj zawierają nazwę strony internetowej, z której pochodzą, czas przechowywania ich na urządzeniu końcowym oraz unikalny numer.

3. Podmiotem zamieszczającym na urządzeniu końcowym użytkownika serwisu pliki cookies oraz uzyskującym do nich dostęp jest operator serwisu.

4. Pliki cookies wykorzystywane są w następujących celach:
– tworzenia statystyk, które pomagają zrozumieć, w jaki sposób użytkownicy serwisu korzystają ze stron internetowych, co umożliwia ulepszanie ich struktury i zawartości;
– utrzymanie sesji użytkownika serwisu (po zalogowaniu), dzięki której użytkownik nie musi na każdej podstronie serwisu ponownie wpisywać loginu i hasła;
– określania profilu użytkownika w celu wyświetlania mu dopasowanych materiałów w sieciach reklamowych, w szczególności sieci Google.

5. Dane pozyskane z cookies nie są w żaden sposób łączone z danymi osobowymi użytkowników pozyskanymi np. podczas tworzenia poczty e-mail, logowania się na stronie czy korzystania z serwisów.

6. Domyślne parametry cookies pozwalają na odczytanie informacji w nich zawartych jedynie serwerowi, który je utworzył.

7. Na podstawie zachowań na odwiedzanych stronach internetowych cookies przekazują do serwerów informacje, dzięki którym wyświetlana strona jest lepiej dopasowana do indywidualnych preferencji.

8. W ramach portalu stosowane są dwa zasadnicze rodzaje plików cookies: „sesyjne” (session cookies) oraz „stałe” (persistent cookies). Cookies „sesyjne” są plikami tymczasowymi, które przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika do czasu wylogowania, opuszczenia strony internetowej lub wyłączenia oprogramowania (przeglądarki internetowej). „Stałe” pliki cookies przechowywane są w urządzeniu końcowym użytkownika przez czas określony w parametrach plików cookies lub do czasu ich usunięcia przez użytkownika.

9. W wielu przypadkach przeglądarki internetowe domyślnie dopuszczają przechowywanie plików cookies. Zmiana warunków przechowywania lub otrzymywania plików cookies jest możliwa poprzez konfigurację ustawień w przeglądarkach internetowych.

10. W przypadku, gdy nie zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, możesz zablokować ich umieszczenie odpowiednio konfigurując przeglądarkę internetową. Informację, jak to zrobić, znajdziesz w plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej. Niestety w przypadku zablokowania plików cookies pochodzących ze strony https://www.psb.pan.krakow.pl/ nie możemy zagwarantować jej poprawnego działania.

11. Jeżeli zgadzasz się na umieszczanie na swoim urządzeniu plików cookies, ale po zakończeniu odwiedzin na stronie https://ihpan.edu.pl/ chciałbyś/-abyś je skasować, możesz to zrobić bez ryzyka, a informację o tym, jak to zrobić, znajdziesz Państwo plikach pomocy swojej przeglądarki internetowej.

12. Zakład Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN nie odpowiada za politykę w zakresie cookies innych serwisów, np. Google czy Facebook.

Zmiany w polityce prywatności

Zastrzegamy sobie prawo zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej polityki prywatności na stronie https://www.psb.pan.krakow.pl/.