plpl

  Deklaracja dostępności

  Wstęp deklaracji

  Zakład Polskiego Słownika Biograficznego Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla PAN zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej https://psb.pan.krakow.pl/.

  Data publikacji strony internetowej: 2017-07-20.

  Data ostatniej istotnej aktualizacji: 2022-06-15.

  Status pod względem zgodności z ustawą

  Strona internetowa IH PAN jest częściowo zgodna z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych.

  • Strona internetowa zawiera dokumenty PDF, które powstały na podstawie źle przygotowanych dokumentów Word (nie ma w nich dobrze zaznaczonej logicznej struktury) lub są skanami dokumentów. Głównie dotyczy to ogłoszeń o wydarzeniach zamieszczanych w aktualnościach. Nieczytelne przez czytniki ekranu dokumenty PDF użytkownicy mogą rozpoznać narzędziem OCR.
  • Większość zamieszczonych na stronie zdjęć nie posiada lub ma nieprawidłowy tekst alternatywny.
  • Wypunktowanie w większości tekstów zamieszczonych na stronie nie ma nadanego stylu wypunktowania. Podobnie jest z nagłówkami, które nie posiadają nadanego stylu, są tylko wyróżnione większą czcionką.

  Strona internetowa IH PAN została zaprojektowana przed wejściem w życie ustawy o dostępności cyfrowej. Jednak w miarę możliwości część z powyższych niedogodności zostanie poprawiona, włączenie z tymi, które zostały zamieszczone przed 2018-09-23. Ponadto zostanie ograniczone korzystanie z plików PDF i DOC w części niezahasłowanej poprzez osadzenie tekstów bezpośrednio na stronie internetowej.

  Ułatwienia na stronie internetowej

  Strona internetowa IH PAN posiada następujące ułatwienia:

  • podwyższony kontrast (czarne tło, żółte litery),
  • możliwość powiększenia wielkości liter na stronie,
  • możliwość zwiększenia interlinii oraz odstępów pomiędzy literami,
  • mapę strony.

  Oświadczenie sporządzono dnia: 2020-12-17. Deklarację sporządzono na podstawie samooceny przeprowadzonej przez IH PAN. Oświadczenie zaktualizowano 2022-07-07 po wprowadzeniu części poprawek podczas prac modernizacyjnych.

  Skróty klawiaturowe

  Na stronie internetowej IH PAN można korzystać ze standardowych skrótów klawiaturowych

  Informacje zwrotne i dane kontaktowe

  Osobą kontaktową w przypadku problemów z dostępnością strony internetowej jest dr inż. Monika Ćwiklińska, mcwiklinska@ihpan.edu.pl. Kontaktować można się także dzwoniąc na numer telefonu (22) 831-02-61(62) wew. 19. Tą samą drogą można składać wnioski o udostępnienie informacji niedostępnej oraz składać żądania zapewnienia dostępności.

  Procedura wnioskowo-skargowa

  Zgodnie z ustawą z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych każdy ma prawo wystąpić do podmiotu publicznego z żądaniem udostępnienia cyfrowego wskazanej strony internetowej, aplikacji mobilnej lub ich elementów, ewentualnie zapewnienia dostępu alternatywnego, na warunkach określonych w ustawie. W przypadku odmowy wnoszący żądanie możne złożyć skargę z zastosowaniem przepisów ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego, a także powiadomić Rzecznika Praw Obywatelskich: www.rpo.gov.pl

  Dostępność architektoniczna

  Główną siedzibą Instytutu Historii im. Tadeusza Manteuffla Polskiej Akademii Nauk są trzy kamienice położone przy Rynku Starego Miasta 29 i 31 oraz ulicy Piwnej 48 w Warszawie. Ponadto IH PAN korzysta na podstawie umów najmu z czterech lokali położonych w Krakowie, Poznaniu, Gdańsku i Toruniu.

  Warszawa

  Kamienica przy Rynku Starego Miasta 31 jest budynkiem pięciokondygnacyjnym, kamienica przy Rynku Starego Miasta 29 – czterokondygnacyjnym, zaś kamienica przy ulicy Piwnej 48 – trzykondygnacyjnym. Kamienice połączone są ze sobą korytarzami i dwoma klatkami schodowymi. Ogólna powierzchnia użytkowa wynosi 1717,92 m². W kamienicach nie ma windy.

  Komunikacja miejska

  W odległości około 400 m znajduje się komunikacja publiczna – autobus, tramwaj. Usytuowanie budynków umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Miejsca parkingowe

  IH PAN nie dysponuje żadnym miejscem parkingowym. Na Starym Mieście obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami samochodowymi. IH PAN dysponuje identyfikatorem (na okaziciela), umożliwiającym podjazd (i postój) samochodem pod drzwi IH PAN. Osoby niepełnosprawne, poruszające się pojazdami z nalepioną plakietką (oraz posiadające legitymację informującą o niepełnosprawności) mogą podjechać pod drzwi IH PAN.

  Wejście

  Ciągi piesze (chodniki i ulice) prowadzące do wejścia do budynku są w stanie dobrym. Główne wejście do IH PAN zlokalizowane jest w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 31. Do wejścia prowadzą 2 stopnie schodów, bez poręczy. Przed wejściem zamontowany jest video-fon. Zarówno wejście do budynku, jak i klatki schodowe wewnątrz nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych i słabowidzących. Na parterze, I oraz II piętrze znajdują się stoliki i krzesła pełniące funkcję poczekalni. Na każdym piętrze umieszczony jest graficzny rozkład pomieszczeń. Osoby zatrudnione w portierni na parterze budynku mają obowiązek udzielenia pomocy osobom ze szczególnymi potrzebami, w tym osobom korzystającym z psa asystującego.

  Schody, korytarze

  W budynku znajdują się dwie klatki schodowe – jedna w kamienicy przy Rynku Starego Miasta 29, druga łączy kamienice przy Rynku Starego Miasta 31 z kamienicą przy ul. Piwnej 48. Biegi schodów, korytarze, drzwi oraz spoczniki mają odpowiednią szerokość. Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów. Obie klatki schodowe wyposażone są w poręcze.

  Toalety

  W budynku zlokalizowanych jest 12 ogólnodostępnych toalet. Nie są one dostosowane dla osób ze szczególnymi potrzebami. Toalety nie posiadają przycisków alarmowych.

  Ewakuacja

  Budynek posiada 2 wyjścia ewakuacyjne.

  Inne informacje

  W budynku brak jest miejsca dla karmiących matek, nie ma również kącika zabaw dla małych dzieci. W IH PAN nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale po wcześniejszym umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Kraków

  IH PAN korzysta z pomieszczeń na podstawie umowy użyczenia i najmu, zlokalizowanych na I i II piętrze kamienicy przy ulicy Sławkowskiej 17 (Śródmieście), będącej częścią kompleksu dwóch budynków zlokalizowanych przy ulicy Sławkowskiej, Św. Marka i Św. Jana. Budynki wpisane są do Rejestru Zabytków Miasta Krakowa. Ogólna powierzchnia lokali wynosi 326 m². W budynku nie ma windy.

  Komunikacja miejska

  W odległości około 350 m zlokalizowany jest najbliższy przystanek autobusowy i tramwajowy. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Miejsca parkingowe

  IH PAN nie dysponuje żadnym miejscem parkingowym. W obrębie strefy A1 w Krakowie obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami samochodowymi. Osoby niepełnosprawne, poruszające się pojazdami z nalepioną nalepką (oraz posiadające legitymację informującą o niepełnosprawności) mogą podjechać pod drzwi Instytutu.

  Wejście

  Ciągi piesze (chodniki, ulice) prowadzące do budynku są w stanie bardzo dobrym. W budynku są dwa wejścia. Jedno od ulicy Sławkowskiej, drugie od ul. Św. Jana. Wejścia nie są dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu oraz osób niewidzących lub słabowidzących. Do lokalu prowadzą dwie klatki schodowe A i B z poręczą. Dojście na klatkę schodową A poprzedza 5 stopni schodów, spocznik oraz kolejne 4 stopnie schodów.

  Korytarze

  Ciągi korytarzy i drzwi mają odpowiednią szerokość. Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

  Toalety

  Toalety nie posiadająca udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym przycisku alarmowego.

  Ewakuacja

  W budynku są cztery wyjścia ewakuacyjne. Dla pomieszczeń zajmowanych przez IH PAN przypisane jest jedno wyjście ewakuacyjne – klatka schodowa B.

  Inne informacje

  W budynku brak jest miejsca dla karmiących matek oraz kącika zabaw dla małych dzieci. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale po wcześniejszym umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Poznań

  IH PAN korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na II piętrze budynku przy ulicy Seweryna Mielżyńskiego 27/29 na podstawie umowy najmu. Ogólna powierzchnia lokalu wynosi 103,24 m². W budynku nie ma windy.

  Komunikacja miejska

  W odległości około 20 m jest przystanek tramwajowy, zaś w odległości około 400 m znajduje się przystanek autobusowy. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Miejsca parkingowe

  Przed wejściem do budynku zlokalizowane są dwa miejsca parkingowe oznaczone znakami poziomymi (koperta), umożliwiające zaparkowanie pojazdów z osobami ze szczególnymi potrzebami.

  Wejście

  Ciągi piesze (chodnik) prowadzące do wejścia do budynku są w stanie dobrym. Wejście do budynku jest jedno. Do pomieszczeń IH PAN na drugim piętrze prowadzi klatka schodowa z poręczami. Brak jest udogodnień dla osób z dysfunkcją narządu ruchu oraz osób niewidomych lub słabowidzących.

  Schody, korytarze

  Biegi schodów, korytarze oraz drzwi mają odpowiednią szerokość. Ciągi komunikacyjne w pomieszczeniach zajmowanych przez IH PAN nie mają utrudnień w postaci progów.

  Toaleta

  Na II piętrze zlokalizowana jest jedna toaleta, nie posiadająca udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym przycisku alarmowego.

  Ewakuacja

  W budynku jest tylko jedno wejście/wyjście.

  Inne informacje

  W budynku brak jest pomieszczenia dla karmiących matek, nie ma również kącika zabaw dla małych dzieci. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale po wcześniejszym umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Gdańsk

  IH PAN korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na parterze wolno stojącego budynku przy Alei Zwycięstwa 57 na podstawie umowy najmu. Ogólna powierzchnia lokalu wynosi 75,92 m². W budynku nie ma windy.

  Komunikacja miejska

  W odległości około 100 m zlokalizowany jest przystanek autobusowy oraz tramwajowy. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Miejsca parkingowe

  Zarówno na terenie posesji, jak i przed brak jest miejsca parkingowego.

  Wejście

  Ciągi piesze (chodnik) prowadzące do wejścia do budynku są w stanie dobrym. Wejście do budynku jest jedno. Do wejścia prowadzą 4 stopnie schodów, bez poręczy. Wejście nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu oraz osób niewidzących lub słabowidzących.

  Korytarze

  Ciągi korytarzy i drzwi mają odpowiednią szerokość. Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

  Toaleta

  W lokalu jest jedna toaleta, nie posiadająca udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym przycisku alarmowego.

  Ewakuacja

  W budynku jest tylko jedno wejście/wyjście.

  Inne informacje

  W budynku brak jest miejsca dla karmiących matek oraz kącika zabaw dla małych dzieci. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale po wcześniejszym umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.

  Toruń

  IH PAN korzysta z pomieszczeń zlokalizowanych na I piętrze kamienicy przy ulicy Szerokiej 36 (Stare Miasto) na podstawie umowy najmu. Ogólna powierzchnia lokalu wynosi 91,70 m². W budynku nie ma windy.

  Komunikacja miejska

  W odległości około 500 m zlokalizowany jest przystanek autobusowy i tramwajowy. Usytuowanie budynku umożliwia bezproblemowe dotarcie wszystkim osobom, również osobom ze szczególnymi potrzebami.

  Miejsca parkingowe

  IH PAN nie dysponuje żadnym miejscem parkingowym. Na Starym Mieście w Toruniu obowiązuje zakaz poruszania się pojazdami samochodowymi. Osoby niepełnosprawne, poruszające się pojazdami z nalepioną nalepką (oraz posiadające legitymację informującą o niepełnosprawności) mogą podjechać pod drzwi IH PAN.

  Wejście

  Ciągi piesze (chodniki, ulice) prowadzące do budynku są w stanie dobrym. Wejście do budynku jest jedno. Do lokalu prowadzi klatka schodowa z poręczą. Wejście nie jest dostosowane dla osób z dysfunkcją ruchu oraz osób niewidzących lub słabowidzących.

  Korytarze

  Ciągi korytarzy i drzwi mają odpowiednią szerokość. Ciągi komunikacyjne nie mają utrudnień w postaci progów.

  Toaleta

  W budynku jest jedna toaleta, nie posiadająca udogodnień dla osób ze szczególnymi potrzebami, w tym przycisku alarmowego.

  Ewakuacja

  W budynku jest tylko jedno wejście/wyjście.

  Inne informacje

  W budynku brak jest miejsca dla karmiących matek oraz kącika zabaw dla małych dzieci. W budynku nie ma pętli indukcyjnych. Jest możliwości skorzystania z pomocy tłumacza języka migowego, ale po wcześniejszym umówieniu. W budynku nie ma oznaczeń w alfabecie Braille’a ani oznaczeń kontrastowych lub w druku powiększonym dla osób niewidomych i słabowidzących.